dimecres, 8 de novembre de 2017

barcelona-helsinki-barcelona

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille!
Moventia, a company headquartered in Sant Cugat (Catalonia), through the CityBike Finland consortium, has been proclaimed this past October officially winner of the competition to manage the public bicycle service of the city of Espoo in Finland. _El grup amb seu a Sant Cugat Moventia, a través del consorci CityBike Finland, s'ha proclamat aquest passat mes d'octubre oficialment vencedor del concurs per gestionar el servei públic de bicicletes de la ciutat d’Espoo, a Finlàndia. 


Therefore, Moventia, a Catalan family company founded in 1923, specialized in mobility of people, is already managing a third public bicycle service in Europe, after the award of Paris last May and Helsinki in 2015. With a contract of 8 years, CityBike Finland will handle a public service with 700 bicycles and a total of 70 stations up to 2025, which can be rised up to 1050 and 85, respectively. _Així doncs, Moventia, empresa catalana familiar fundada l'any 1923 experta en mobilitat de persones, ja duu la gestió d’un tercer servei de bicicleta pública a Europa, després de l’adjudicació de París el passat mes de maig, i d’Hèlsinki al 2015. Amb un contracte a 8 anys, CityBike Finland gestionarà fins al 2025 un servei públic amb 700 bicicletes i un total de 70 estacions, que podran ampliar-se fins a 1050 i 85, respectivament.


Espoo, mirroring himself in the neighboring city of Helsinki, will have the same pioneering system that was settled in the Finnish capital two years ago, and has had an extraordinary reception. The entry into operation of the public bicycle service will take place on May 2, taking into account that the cycling season goes from May to October. _Espoo, emmirallant-se en la ciutat veïna d’Helsinki, comptarà amb el mateix sistema pioner que es va establir a la capital finlandesa fa dos anys, i que ha tingut una acollida extraordinària. L’entrada en funcionament del servei de bicicleta pública tindrà lloc el proper 2 de maig, tenint en compte que la temporada ciclista en aquesta població va de maig a octubre.


The proposal of CityBike Finland presents an offer of pioneering urban bicycles in technology and design, lightweight and resistant. The implementation of this service will mean that the city of Espoo has the option of being able to access a new sustainable mobility service. _La proposta de CityBike Finland presenta una oferta de bicicletes urbanes pioneres en tecnologia i disseny, lleugeres i resistents. La posada en marxa d’aquest servei suposarà per a la ciutat d’Espoo l’opció de poder accedir a un nou servei de mobilitat sostenible.


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

dimarts, 31 d’octubre de 2017

una MICA de TOT... i de RES

Hyvää maanantaita (monday_dilluns) kaikille!
Today is "The Castanyada". The Castanyada is a popular festival celebrated in Catalonia mainly on All Saints' DayLike Halloween or the Celtic 'Samhain', its origins are in an ancient ritual festival of the dead. _Aquest cap de setmana passat hem viscut, novament, la castanyada. Tradicionalment, la nit del 31 d'octubre és fa la festa popular de la castanyada, i ja serveix de revetlla pel dia de Tots Sants, l'1 de novembre.

 src descobrirWe'll find the origins of this celebration in ancient funeral rites, and we have to travel to the night of time to find out the original meaning when autumn was a time of death in nature, and it was thought that the gates of the underworld opened to allow contact between the living and the deads. _Les arrels d'aquesta festa tenen l'origen en antics rituals funeraris, i ens hem de perdre per la nit dels temps per trobar-ne el sentit primigeni, quan la tardor era un temps de mort per a la natura, i es pensava que les portes de l'altre món quedaven obertes per permetre el contacte entre els vius i els ja traspassats.


src escola arjau
About the eleventh century, the celebration of 'All Saints' included November 1 and November 2, when we commemorate the faithful departed. But this second day has been lost in the calendars as a result of industrialization, that simplified annual festivities.  _Cap al segle XI, la festa de Tots Sants incloia el dia 1 de novembre i el dia 2 de novembre, quan es commemoraven els fidels difunts. Però aquest segon dia ja s'ha perdut en els calendaris que, fruit de la industrialització, van simplificar les festivitats anuals.
And what do we do to celebrate it? We cook chestnuts, which hopefully we roasted on the fire, accompanied by potatoes and 'panellets'... and a bit of muscat. The next day we visit the cemeteries. _I què fem per celebrar-ho? Mengem castanyes, que amb sort haurem torrat al foc, acompanyades de panellets i moniatos... i una mica de moscatell. L'endemà, anem a visitar els cementiris (potser això últim... ja no tant).

src un país a la cassola
In Catalunya consists of a meal of chestnutspanelletssweet potato and preserved fruits, typically with moscatell to drink. Around the time of this celebration, it is common for street vendors to sell hot toasted chestnuts wrapped in newspaper. In many places, confectioners often organise raffles of chestnuts and preserved fruit. It seems that the tradition of eating these foods comes from the fact that during All Saints' night, the night before All Souls' Day in the Christian tradition, bell ringers would ring bells in commemoration of the dead into the early morning. Friends and relatives would help with this task, and everyone would eat these foods for sustenance. Other versions of the story state that the Castanyada originates at the end of the 18th century and comes from the old funeral meals, where other foods, such as vegetables and dried fruit were not served. The meal had the symbolic significance of acommunion with the souls of the departed: while the chestnuts were roasting, prayers would be said for the person who had just died. _Però... per què castanyes? Doncs perquè... simplement... és un dels últims fruits de la tardor. A més, en el ritus tradicional, l'àpat funerari constava de llegums i fruita seca, i els pans votius o panets, panellets, panetons. Mentre es torraven les castanyes, es resaven les tres parts del rosari pels difuns de la família. Hi ha qui diu que, el fet de menjar productes típicament energètics es deu al fet que, per Tots Sants, les campanes tocaven a morts la vígilia fins a la matinada... i no es podia defallir! 
'Panellets' are the traditional dessert of the All Saints holiday (Castanyada, in Catalonia)  together with chestnuts and sweet potatoes. 'Panellets' are often accompanied with a sweet wine, usually moscatell, mistela, vi de missa or vi ranci. 'Panellets' are small cakes or cookies in different shapes, mostly round, made mainly of marzipan. The most popular are the 'panellets' covered with pine nuts. _El panellets són  un producte de rebosteria casolana, fets amb ametlla, sucre i rovell d'ou, bàsicament. Poden anar coberts o no de pinyons i afegir altres components com el coco, la xocolata o d'altres. A mi... els que m'agraden més, són els de pinyons i els de coco (que procurem fer nosaltres, perquè és un producte molt car... de luxe, gairebé... i no ens queden gens malament)!The festival is usually depicted with the figure of a castanyera: an old lady, dressed in peasant's clothing and wearing a headscarf, sat behind a table, roasting chestnuts for street sale. _Durant tots aquests dies de tardor i hivern, apareix pels carrers la tradicional figura de la castanyera, que ven les castanyes torrades i calentes i embolicades en una paperina de paper de diari. Es representa com una dona vella, vestida amb roba pobra d'abrigar i amb un mocador al cap, davant d'un torrador de castanyes.

via fills i amics del burés
Les castanyeres d'abans eren molt diferents de les d'avui. Vestien de manera pròpia. Duien unes faldilles de sargil molt amples i folrades, amb davantal de cànem i llana. Al cap duien una caputxa blanca de llana, molt llarga, que els arribava fins més avall de mitja faldilla. La duien lligada al coll i a la cintura. Cuien les castanyes en fogons de terrissa semblants a una copa, i així eren anomenats. Donaven vuit castanyes per un "quarto", uns tres cèntims actuals.
Les castanyeres cridaven... calentes i grosses; qui en vol, ara que fumen?... i els nens, tan simpàtics com sempre, responien... petites i dolentes; de les vuit, set de pudentes.

But this is how we celebrate it in Catalonia. Much of the other countries have adopted the British celebration Halloween (or All Hallows Eve). But this... here and now... it's up! We have our own traditions that we need to preserve and celebrate! Castanyera against Halloween! Castanyera forever! _Però tot això... és com ho fem a Catalunya. Gran part de la resta de països han anat adoptant la festa anglosaxona de Halloween (o All Hallows Eve). Però això... ara i aquí... no toca! Nosaltres tenim les nostres pròpies costums que hem de conservar i cel·lebrar! In Finland they don't have such traditions associated with All Saints (which they call Pyhäinpäivä (pyhä means holy). ... They only go and put candles on the graves of their dead relatives. Although, on All Saints Day (2th November, or marraskuu) shops are closed, and its holidays... but not in a special way. _A Finlàndia no tenen tantes tradicions com nosaltres relacionades amb Tots Sants (que ells en diuen Pyhäinpäivä (pyhä vol dir sant). Ells... simplement... es limiten a anar a posar espelmes a les tombes dels seus familiars morts. De totes maneres, el dia de Tots Sants... que ells sempre traspassen (entre el 31.10 i el 6.11, i aquest any cau en 2 de novembre, o marraskuu) és festa i les botigues estan tancades... però no ho celebren de cap manera especial. 


cemetery  _cementiri, Oulu (Finlàndia)
Gradually, young people have also been adapting Halloween, but very sparingly. _Poc a poc, els joves també han anat adoptant Halloween, però encara és molt minoritari.

Nauttikaa! Gaudiu_Enjoy!
MOI, MOI! Ja hyvää Pyhäinpäivää kaikille!

divendres, 27 d’octubre de 2017

...sense títol

Just one week after... in Helsinki! _Només una setmana després... a Hèlsinki!


Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikoloppua!

dimecres, 4 d’octubre de 2017

HELSINKI

Hyvää keskiviikkoa (wednesday_dimecres) kaikille.
Today is Cinnamon Roll Day. It is unkown how exactly Cinnamon roll day began, but there is a popular Swedish festival called Kanelbullens Dag. Cinnamons rolls of all kinds are served. Some are made from different kinds of flour, some are glazed with various kinds of sugar or toppings, or mixed with several fruit fillings. In Finland they are called korvapuusti ("slap in the face"). _Avui és el dia del rotllet de canyella. Es desconeix exactament com va començar el dia del rotllo de canyella, però hi ha un festival suec popular anomenat Kanelbullens Dag. Aquests rotllos de canyella se serveixen de tota manera. Estan cuits amb diferents tipus de farina, amb diversos tipus de sucre o ingredients, o farcits amb diverses fruite. A Finlàndia se'n diuen korvapuusti ("bufetada a la cara").

 

 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI!

divendres, 29 de setembre de 2017

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
An amateur archeologist found in Finland, in a very good state of conservation, a thousand-year-old sword, corresponding to the Viking era. _Un arqueòleg aficionat va trobar a Finlàndia, en un molt bon estat de conservació, una espasa mil·lenària, corresponent a l'època víking.

Marianna Niukkanen / Museovirasto
The discovery was made last spring in a grave explored by a man with a metal detector. The weapon would have been manufactured at the end of the Viking era, around the year 1000 of our era. A knife, a circular clasp and a pint of bone were found in the same place. _El descobriment va ser realitzat durant la primavera (boreal) passada en una tomba explorada per un home amb un detector de metalls. L'arma hauria estat fabricada a finals de l'etapa víking, al voltant de l'any 1000 de la nostra era. Un ganivet, un fermall circular i una pinta d'os van ser trobats en el mateix lloc. 
The sword will be exhibited at the National Museum of Helsinki in 2018. _L'espasa serà exposada al Museu Nacional d'Hèlsinki al 2018.
 
Although they are uncommon, this kind of discoveries occur from time to time. In Norway, at the beginning of September it was found in the mountainous area of Oppland (270 km north of Oslo) also a Viking sword, whose origin dates back to 850-950. _Encara que són poc comuns, aquesta classe de descobriments es produeixen de tant en tant. A Noruega, a principis de setembre va ser trobada a la regió muntanyosa de Oppland (270 km al nord d'Oslo) també una espasa víking, l'origen remuntaria als anys 850-950.

A recent study published in the American Journal of Physical Anthropology has released light on Viking societies, when a genetic test of some remains demonstrated that a famous warrior was actually a woman. "Already at the beginning of the Middle Ages, stories were reported about cruel viking women, who fought alongside men", according to the magazine. "Nevertheless, in the art and the poetry the women warriors have been generally classified like mythological phenomena", emphasizes the article. _Un recent estudi publicat a la revista científica American Journal of Physical Anthropology ha fet fora llum sobre les societats víkings, quan un test genètic d'unes restes va demostrar que un cèlebre guerrer era en realitat una dona. Ja al començament de l'Edat Mitjana, es coneixien relats sobre dones víkings cruels, que combatien al costat dels homes, segons la revista. No obstant això, en l'art i la poesia les dones guerreres han estat generalment classificades com a fenòmens mitològics, subratlla l'article.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

divendres, 8 de setembre de 2017

barcelona-helsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!


Barcelona and Helsinki will be connected all year round thank to three airlines, thanks to VUELING's decision to set its route. A travel that until now was only during the summer season, since the route began to operate, four years ago. As of October 30, VUELING will maintain its connection between Barcelona and Helsinki with two weekly frequencies during the entire winter season. The flights will be operated on Mondays and Fridays, departing from Barcelona at 7.30 am and arriving in the capital of Finland at 12.40 local time. From Helsinki the exit will be at 13.20 and the landing in the Catalan capital at 16.20, local time. The companies Finnair and Norwegian are the other two companies that already connect, throughout the year, Barcelona and Helsinki. _Barcelona i Hèlsinki estaran connectades tot l'any per tres companyies aèries, gràcies a la decisió de VUELING de fer fixa la seva ruta. Un enllaç que fins ara feia només durant els mesos d'estiu, des de que va començar a operar la ruta, ara fa quatre anys. A partir del 30 d'octubre, VUELING mantindrà la seva connexió entre Barcelona i Hèlsinki amb dues freqüències setmanals durant tota la temporada d'hivern. Els vols operaran els dilluns i els divendres, amb sortida des de Barcelona a les 7.30 del matí i arribada a la capital de Finlàndia a les 12.40, hora local. Des de Hèlsinki la sortida serà a les 13.20 i l'aterratge a la capital catalana a les 16.20, hora local. Les companyies Finnair i Norwegian són les altres dues companyies que ja connecten, durant tot l'any, Barcelona i Hèlsinki.
 
 
Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

divendres, 21 de juliol de 2017

HÈLSINKI

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!


Nauttikaa! Enjoy_ gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

divendres, 7 de juliol de 2017

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
This week many Gay Pride celebrations have been held everywhere. Crowded parades have been seen in the streets, for instance in Barcelona next weekend and in Helsinki last weekend, full of color and diversity to celebrate the lesbian, gay, bisexual and transgender culture (LGBT) and claim year after year, equating rights with other citizens and release those societies where persecution and intolerance still take their toll on human dignity. But anywhere this kind of expression is still able, it will be seen diversity, celebration and fun all around... according to the nature of their cultures. In Barcelona, for example, the Mediterranean character always defines the Barcelona Pride... _Aquesta setmana serà el punt culminant de les celebracions de l'Orgull Gay a Barcelona. Les multitudinàries parades (o desfilades) han omplert i ompliran els carrers, per exemple de Barcelona (i d'Hèlsinki el cap de setmana passat), de color i diversitat per a celebrar la cultura lesbiana, gai, bisexual i transsexual (LGBT) i reclamar, any rere any, l'equiparació de drets amb la resta de la ciutadania i l'alliberament en aquelles societats on encara la persecució i la intolerància fan estralls en la dignitat de les persones. Però allà on aquesta expressió de diversitat és possible, es tracta d'un moment de festa i de diversió... i en cada lloc es manifesta d'acord amb el tarannà de la seva cultura. A Barcelona, per exemple, el caràcter mediterrani s'imposa a la Barcelona Pride...


...and in Helsinki, where last years significant efforts regarding the recognition of LGBT rights have been done. It was not until 2006 that Helsinki parade was held for the first time during Gay Pride celebrations. The aesthetic is clearly different (is a Nordic city) but the mood will be the same! Increasingly, more and more people is involved in the events of the Gay Pride celebrations_...i a Hèlsinki, on els darrers anys s'hi ha dut a terme una tasca molt important pel que fa al reconeixement dels drets LGBT. No ha estat fins a l'any 2006 que Hèlsinki ha celebrat una desfilada per a les celebracions de l'Orgull Gay. L'estètica és clarament diferent (és una ciutat nòrdica) però el sentiment és el mateix!


Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
MOI, MOI! Ja ihanaa viikonloppua!

divendres, 23 de juny de 2017

barcelona-hèlsinki-barcelona

Hyvää perjantaita (friday_divendres) kaikille!
Juhannus takes place during the shortest night of the year, during the summer solstice (juhannusaato), today, because, mainly in the further north areas, the sun remains visible at midnight. It is truly the midnight sun! _A Finlàndia també se celebra de manera prou important la festivitat de Sant Joan. En diuen Juhannus, i té lloc durant la nit més curta de l'any, durant el solstici d'estiu (juhannusaato), avui, perquè, sobretot a les regions de més al nord... és quan el sol no arriba a pondre's mai. És, veritablement, el sol de mitjanit!Everyone leaves to their summer cottages, 'mökki'. Although, increasingly, Juhannus is also held in major cities. Cooking or just relaxing and always drinking with friends or families. However, it is also traditional to bonfires at the sea and at lakes, 'kokko', which is then thrown into the water! _Tothom marxa cap a les seves cabanes d'estiu, les mökki. Tot i que, cada vegada més, també se celebra a les grans ciutats. Cuinar, relaxar-se i, sempre, beure, amb els amics o la família. De totes maneres, també és tradicional encendre fogueres a les vores del mar o dels llacs, kokko, que després es llancen a l'aigua!


In this video you may see a beautiful example of how we celebrate Midsummer Festival (Sant Joan) in Spain compared to those celebrations of the Nordic countries, like Juhannus in Finland! _Aquestes imatges del vídeo que ara veureu volen representar una mica com celebrem aquí, en alguns llocs de la península Ibèrica, la festa de Sant Joan... la festa del foc i de l'arribada de l'estiu, en comparació a les celebracions de Juhannus (midsommer) a Finlàndia i a la resta de països nòrdics!Beware of fireworks, and bonfires! On the contrary, you'll see fingers flying everywhere! Don't forget neither la 'Coca de Sant Joan' nor 'orxata'! _Compte amb els petards, i les fogueres! Si no... ja sabem què passa. Volen els dits pertot arreu! Ah... i que no falti la Coca de Sant Joan ni la orxata!Nauttikaa! Enjoy_Gaudiu!
Hyvää viikonloppua kaikille, ja ihanaa Juhannusta!
Have a nice weekend, and Happy Midsummer! _Bon cap de setmana a tots i bona revetlla!

dijous, 15 de juny de 2017

HÈLSINKI

AHIR vaig anar a... Hèlsinki! (segona part)
Yesterday I went to Helsinki (second)


Anytime you find yourself in Helsinki and would like to get organized a city-guided tour, walking tours, by bike or even by public transport, Happy Guide Helsinki will offer you everything you need. Whether public or private tours, you can visit the most hidden and secret places in the city, make a gastronomic route, go to the sauna, stroll through the large green areas of the city,... On their website you'll find all the necessary information. _Si alguna vegada sou a Hèlsinki i us agradaria que us organitzessin un tour guiat per la ciutat, a peu, en bicicleta o, fins i tot, en transport public, Happy Guide Helsinki us oferirà tot allò que necessiteu. Ja siguin tours públics (en anglès) o privats i tematitzats, podreu recórrer els llocs més ocults i secrets de la ciutat, fer una ruta gastronòmica, anar a la sauna, passejar per les àmplies zones verdes de la ciutat,... A la seva web hi trobareu tota la informació necessària.


Since March, Happy Guide Helsinki has opened a new tour of the city. A new tour that will bring us to know one of the most echoed people in the graphic and popular culture of the twentieth century in Finland, and known throughout the world, especially in the Gay community cultural life: Tom of Finland; or, actually, Touko Laaksonen. Tom of Finland Experince Tour. And we did sign up for it! _Des del mes de març d'aquest any, Happy Guide Helsinki ha inaugurat un nou tour per la ciutat. Un nou tour que ens portarà a conèixer un dels personatges amb més ressò de la cultura gràfica i popular del segle XX a Finlàndia, i coneguda arreu del món, sobretot en l'àmbit cultural de la comunitat Gay: Tom of Finland; o, més ben dit, Touko Laaksonen. Tom of Finland Experince Tour. I nosaltres l'hem fet!
 
 
Tom of Finland Experience brings alive the streets once walked by Touko Laaksonen, more known for his international artist name, Tom of Finland, at a time when in some of the living and hidden layers of the city there could be found (in some times, clandestine and furtive) relationships between men! _Tom of Finland Experience dóna vida als carrers que en altres temps van veure caminar Touko Laaksonen, més conegut com a Tom of Finland, en un moment en què en alguna de les capes vives i amagades de la ciutat hi havia trobades (en algunes èpoques, clandestines i furtives) entre homes!
 


 src pinknews

Touko Laaksonen's alias Tom of Finland has become an international gay culture icon during the years. Participants will get to know how for example a stamp decorated with his art became the most sold stamp ever in Finland? And also Touko the man: how life was very different for a gay man during the Second World War and decades after? This walk gets participants to places no one would have never imagined to have a secret meaning at all and that today they are completely alive spots of the daily life of the citizens of Helsinki. _L'àlies de Touko Laaksonen, Tom de Finlàndia, s'ha convertit en una icona de la cultura Gai internacional amb el pas del temps. Els participants de l'experiència tindran l'oportunitat de saber com, per exemple, segells decorats amb les seves obres s'han convertit en els segells més venuts mai a Finlàndia? I també Touko l'home: com de diferent era la vida per a un homosexual durant la Segona Guerra Mundial i durant moltes dècades després? Aquest passeig duu als participants a llocs on mai ningú hauria pensat que haguessin tingut una altra vida secreta i que avui són centres completament vitals de la vida diària dels ciutadans d'Hèlsinki.
 

Tom of Finland Experience starts with a multimedia show including videos and images of Tom / Touko and his years in Helsinki and with rising toast at Klaus K hotel where the experience starts for this unique liberal Finnish artist while admiring his work and life as audiovisual experience. You'll know there why this place has a meaning in Touko's life. After that, participants will walk the streets of Helsinki to see where Touko lived and visiting places once clandestine meeting places for gay community, now representing the accepting and liberal change in Finnish society. And in the end we give you a hot taste of Tom!  _Tom of Finland Experience comença amb un espectacle multimèdia incloent vídeos i imatges de Tom / Touko i els seus anys a Hèlsinki, i posteriorment amb un brindis a l'hotel Klaus K, perquè és un dels llocs relacionats en la vida del dibuixant. Ja us explicaran el per què. Després d'això, els participants caminaran pels carrers d'Hèlsinki i passaran per edificis on Touko va viure, o d'altres que una vegada van ser els llocs de reunió per a la comunitat gai clandestina, i que ara ja representen el canvi en l'acceptació i liberalització de la societat finlandesa.

 
We will not reveal more details of this tour so that you can discover them! _No us desvetllarem més detalls de la ruta perquè pugueu ser vosaltres qui els descobriu!

When: Every Friday at 5:30 pm. The public group every Friday is guided in English. Private tours in Finnish and Spanish will also be offered. Private groups available daily. Duration: about 2,5 hours. Price: 45 euros  (including guiding, tour gift and Tom of Finland style drinks; 10% of every ticket sold will be donated to the Tom of Finland Foundation!) Reservations via email: happyguidehelsinki@gmail.com (age limit: 18 years). _Quan: Tots els divendres a les 17:30. Els grups públics guiats en anglès són tots els divendres. També s'oferiran tours privats en finlandès i espanyol. Els grups privats estan disponibles a diari. Durada: al voltant de 2,5 hores. Preu: 45 euros (incloent guia, obsequi i begudes a l'estil Tom of Finland; el 10% de cada tiquet venut es donarà a la Fundació Tom of Finland). Reserves via e-mail: happyguidehelsinki@gmail.com (límit d'edat: 18 anys) .

In collaboration with Tom Of Finland Foundation & Airtouch Oy.
Also in collaboration with KlausK Hotel, Finlayson, Moët Chandon, Art Roast (by Paulig Cafes) and Keltainen Ruusu
 

Aquest proper diumenge, a les 18.30, encara podeu veure la pel·lícula finlandesa Tom of Finland a la Mostra Internacional de cinema Gay i Lèsbic Fire!! a l'Institut Francès de Barcelona, i que va tenir a Hèlsinki una de les premières més sonades de la història del cinema finlandès.

Nauttikaa! Enjoy_gaudiu!
MOI, MOI